top of page

TÜZÜGÜMÜZ

MADDE : 1-DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ :
Derneğin Adı: Ankara Masa Tenisi Spor Kulübü Derneği’dir.
Derneğin Merkezi: ANKARA’dır.
Derneğin Şubesi bulunmamaktadır.

MADDE : 2-KULÜBÜN RENGİ :
Kırmızı-Beyaz-Lacivert-Sarı

MADDE : 3-DERNEĞİN AMAÇ VE FAALİYETLERİ:
Üyelerin sağlıklı yaşamalarına katkıda bulunmak, moral ve yeteneklerini geliştirmek ,spor heyecanını yaşatmak için sporu ve tüm yaşamı boyunca yapabileceği masa tenisini sevdirmek, gençlerden kabiliyetli olanları spor alanlarına çekmek, teşvik etmek sporumuza kazandırmak amacıyla şu faaliyetleri yapar;
a)Her türlü imkanlar dahilinde spor branşlarında faaliyet gösterme, ulusal , uluslar arası turnuvalara iştirak etmek
b)Spor birimleri ile temas kurarak spor okulları, kurslar, spor yaz okulları açmak,geziler , gösteriler ,yarışmalar ,sergiler,bilimsel çalışmalar,projeler düzenlemek,
c)Spor müsabakaları ,kurum ve kuruluşlar arası masa tenisi karşılaşmaları düzenlemek ve tertip edilen spor müsabakalarına katılmak.
d)Spor branşlarında lige iştirak ederek daha planlı ve bilinçli olarak yapılmasını sağlamak.
e)Sporcular arasında spor ahlakını yaygınlaştırmak, nazari bilgileri vermek ve bunlarla ilgili seminerler tertip etmek.
f)Kamuoyuna sporu ve masa tenisini sevdirmek, spor çağına gelmiş gençleri seminer ve toplantılar yaparak spora teşvik etmek.
g)Spor ile ilgili bülten, dergi broşür, yayınlar çıkarmak, web sitesi oluşturmak Spora teşvik etmek ve gelir sağlamak amacıyla dernek üyelerinin hazırlayacağı bölgesel,ulusal,uluslar arası,toplantı, turnuva, konferans ,eğlence programları tertip etmek, projeler hazırlamak, bu projeler için sponsor ve kaynak bulmak.
ı)Spor sevenlerin sporcularla tanışıp kaynaşması sorunlarının görüşüleceği lokaller ve spor yapılması için spor tesisleri , üyeler için sosyal tesisler inşa etmek, işletmek, kiraya vermek.
j)Derneğin amacını ve faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için ticari işletmeler kurmak, işletmek,dernek üyeleri arasında dayanışmayı güçlendirmek için sandık kurmak.
k)Dernek amaçlarına benzer derneklerle platform ve federasyon oluşturmak.Bu amaçla diğer derneklere, platform ve federasyona maddi-manevi yardım yapmak, yardım almak, aidat ödemek.
l)Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü yerlerde temsilcilik açmak.
m)Veteran yaş gruplarında masa tenisi yarışmaları düzenlemek, veteran
sporcuların adres kayıtlarını tutmak, gerekli organizasyonları yapmak.

MADDE : 4- GEÇİCİ YÖNETİM KURULU :
Geçici yönetim kurulu dernek tüzüğünün mülki amirliğe verilerek, kuruluşun onaylandığının bildirilmesinden itibaren ilk genel kurula kadar geçecek altı aylık sürede görev yapar.

MADDE : 5-DERNEĞİN DİĞER HUSUSİYETLERİ :
a)Derneğimiz herşeyden önce erdemli davranmayı ilke edinmiştir.
b)Kulüp amatör ve profesyonel olarak faaliyette bulunabilir.
c)Kulüpte ırk,din ,kadın-erkek ayırımı ,siyaset yapılamaz

MADDE : 6-DERNEĞE ÜYE OLMA-ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞARTLARI VE ŞEKLİ:
A-Üye Olma Şartları:
1-Medeni hakları kullanma hakkına haiz ve 18 yaşını bitirmiş bulunanlar ayrıca tüzel kişiler üye olabilir.
2-Üye olmak için ,affa uğramış olsalar bile,
Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından biriyle mahkum bulunmamak.
3-Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç beş yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olmamak gerekir.
B)Üyelikten Çıkma:
Her üye yazılı bir bildirimle bütün borçlarını ödemek suretiyle ayrılacağını bildirdiğinde üyelikten ayrılma hakkına sahiptir.

C)Üyelikten Çıkarlma:
Kulüp üyeleri aşağıdaki durumlarda yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.
a)Derneklere üye olma niteliklerini yitirenler.
b)Üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyenler.
c)Yıl içerisinde aralıksız üç ay süreyle aidatını ödemeyenler.
d)Dernek aleyhinde çalışanlar, maddi ve manevi zarar verenler , spor ahlakı ve erdemine aykırı davrananlar yönetim kurulunca üyelikten çıkartılırlar.
f)Tüzel kişi üyelerde tüzel kişiliğin fesih, iflas, mahkeme kararı ile sona erme vb nedenlerle ortadan kalkması halinde dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Üyeliğin sona erdiğinin karar defterine yazılması ve üye kayıt defterinden düşülmesi gerekir.


MADDE : 7-YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI:
Yönetim kurulu otuz günde bir zorunlu olarak ayrıca herhangi bir zamanda kendi kararı ile toplanır.


MADDE : 8-DERNEĞİN ORGANLARI :
a)Genel Kurul
b)Yönetim Kurulu Yürütme Birimi
c)Denetleme Kurul

MADDE : 9-GENEL KURUL:
Yukarıda 6.maddenin A bendinde vasıfları belirtilen dernek üyeleri tarafından meydana getirilir. Bu kurul derneğin en yetkili organıdır.
Bu kurum yönetim kurulunca temsil edilir.


MADDE : 10-GENEL KURUL TOPLANTILARI VE DAVET TARZI :
a)Genel Kurul gündemi, günü, saati ve yeri ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının yapılacağı yer, gün, ve saat 15 gün önceden üyelere web adresleri veya cep telefonlarına kısa mesaj ve ikâmetgah adreslerine yazı ile ya da tutanak üyeye imza ettirilerek duyurulur. İlk toplantıda yarıdan bir fazla üye hazır olmadığında ikinci toplantı en az bir hafta sonra yapılır..
b)Genel kurul, İlk toplantıda genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin yarıdan bir fazlasının , ikinci toplantıda en az yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye sayısının toplamından daha az olmayan üyelerin hazır bulunması ile yapılır.Genel kurul üç yılda bir mart ayında toplanır.
c)Genel kurul toplantısının gündemi yönetim kurulunca hazırlanır.
d)Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.
Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10 u tarafından görüşülmesi istenilen hususların gündeme alınması gerekir.

MADDE : 11-GENEL KURUL TOPLANTILARI:
a)Genel Kurul üç yılda bir olağan olarak toplanır.
Genel kurul toplantıları mart ayında yapılır.
b)Yönetim ve denetleme kurulları gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinin 1/5 inin isteği üzerine de olağanüstü toplanır.
c)Genel kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır.
d)Genel kurulda kararlar; alınacak kararla gizli veya açık oyla, Genel Kurulun yarısından bir fazlasının oy çoğunluğu ile alınır.
e)Genel Kurulda derneğe üye olan kişi alınacak olan kararlara oyu ile iştirak eder. Vekâleten oy kullanma ve genel kurula katılma mümkün değildir.

MADDE : 12-GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :
a)Dernek organlarının seçimi.
b)Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
c)Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi.
d)Yönetim kurulunun ibrası
e)Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü.
f)Derneğin lüzumlu taşınmaz malları satın alması ve satılması hususunda Yönetim kuruluna yetki verilmesi.
h)Derneğin feshi.
ı)Mevzuatta veya dernek tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen görevlerin yerine getirilmesidir.

MADDE : 13-YÖNETİM KURULU GÖREVLERİ 
Yönetim Kurulu yedi asil yedi yedek üyeden oluşur. Genel Kurulda en fazla oy alan ilk yedi üye kendi aralarında aldıkları oy oranına göre görev dağılımı yaparak ;başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, genel sayman,örgütlenme sekreteri, eğitim sekreteri ve sosyal işler sekreterini belirler. Asil üyelerden herhangi bir nedenle görevinden ayrılanın yerine yedek üyelerden oy sırasına göre çağrılır.
a)Kulübü temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden biri veya birkaçına yetki vermek.
b)Kulüp temsilciliklerinin açılmasını kararlaştırmak ve bu maksatla üyelerden bir veya birkaç kişiye yetki vermek.
c)Kulübün gelir ve gider hesaplarına dair işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
d)Türk vatandaşı olmayanların kulüp üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.
e)Kulüp tüzüğünde yazılı amaç ve faaliyetlerin ayrıca mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak ile yetkili ve görevlidir.

MADDE : 14-BAŞKANIN GÖREVLERİ :
Yönetim Kurulu dernek genel başkanını, genel başkan yardımcısını, genel sekreteri ve genel saymanı kendi arasından gizli oyla seçer.
Başkanın Görevleri :
a)Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek.
b)Genel Sekreter ve genel saymanla birlikte derneği temsil etmek
c)Genel Kurul ve Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantılara çağırmak.
d)Dernek organları arasındaki iş birliğini sağlamak.

MADDE : 15-DİĞER YÖNETİCİLERİN GÖREVLERİ:
a)Genel Sekreter:
Spor mevzuatı uyarınca ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetleri ile kulüp yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlar.
Yönetim kurulunun raportörlük ve sekreterya görevlerini yapar.
Başkan adına yazışma işlerini yürütür.
Karar defterini tutar.
b)Genel Sayman :
Muhasebe mevzuatı uyarınca yönetim kurulu kararları doğrultusunda kulübün gelir gider hesaplarını, bütçe olanakları çerçevesinde ayarlar. Gelirlerin toplanmasında ve giderlerin yapılmasında Yönetim Kurulu’nca alınan kararlar doğrultusunda başkanla birlikte yetkilidir. Alındı Belgelerine İlişkin Defteri, İşletme Hesabına tabi olunduğunda; İşletme Hesabı, Envanter Defterlerini Bilanço Hesabına tabi olunduğunda yevmiye, büyük ve envanter defterlerini tutar.
c)Örgütlenme Sekreteri:
Derneğin örgütlenmesini, temsilcilik açmasını, platform oluşturmasını,üye olacakların belirlenerek yönetime sunulmasını ve üyelerle yönetim arasında gerekli iletişimi sağlar. Üye kayıt defterini tutar.
d)Eğitim Sekreteri :
Derneğin üyelerinin ve yaz kursu ya da devamlı kurs açılacakların eğitim işlerinin koordinasyonunu sağlar. Konferans, sempozyum,temsil, yayın çıkarma, web sitesi oluşturma görevlerini kendi başına ya da görevlendirilecek kişilerle birlikte gerçekleştirir.
e)Sosyal İşler Sekreteri :
Üyeler ve derneğin hedef kitlesine dönük gece, eğlence , gezi düzenlenmesi, ölüm,doğum,hastalık ,yardım,atama , ziyaret gibi toplumsal konularda derneğin işlerini düzenler.

MADDE : 16-BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ:
Başkanın olmadığı zamanlarda başkan görevlerini yürütür.

MADDE : 17-DENETLEME KURULU :
Derneğin iç denetimi denetleme kurulu tarafından yapılır. Yönetim veya genel kurulca gerekli görülürse bağımsız denetleme birimlerine denetim yaptırılabilir.
a)Genel Kurulca gizli oyla seçilen-üç asil üç yedek üyeden teşekkül eder.
b)Bu kurul derneğin bir kontrol organıdır.
c)Kurul altı ayı geçmeyen aralıklarla kulübün gelir veya giderlerini denetler ve rapor halinde yönetim kuruluna raporu bildirir.
d)Derneğin faaliyetlerini denetler ve bu hususta Genel Kurula rapor verir.
e)Derneğin mali durumunu, defter ve hesaplarını kontrol ederek genel kurula rapor verir.

MADDE : 18-ÜYELERİN HAK YETKİ VE GÖREVLERİ :
Her üye eşit haklara ve derneğin sosyal ve sportif olanaklarından genel kurulun belirleyeceği koşullar içinde eşit yararlanma hakkına sahiptir. Tüzel kişi üye olması halinde genel kurulda bir oy hakkına sahiptir. Tüzel kişiyi yetkili organları aracılığıyla görevlendirilen kişi temsil eder. Üyeler derneğin, ulusal , uluslar arası diğer kuruluşların düzenleyeceği turnuvalara izin almaksızın gerekli koşulları yerine getirerek ferdi katılma hakkına sahiptir. Üyeler dernek faaliyet ve harcamalarını sorgulama, eleştirme haklarını genel kurullarda kullanabilir. Yönetim Kurulu dışında olsa bile yönetim kurulu üyeleri gibi derneğin çalışmalarının aktivitelerinin içinde ve katkıda bulunur, dışardan çalışma grupları içinde görev alabilir. Dernek merkezi dışında herhangi bir yerde derneği temsil etmek için temsilci olarak yönetim kurulu kararı ile görevlendirilebilir. Burada yönetim kurulu kararıyla temsilcilik bürosu açabilir. Her üye yaşam boyu sporu ve sporda erdemliliği savunur, bu yolda hareket eder.

MADDE : 19-ORGANLARA SEÇiLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:
Genel Kurulca yapılan seçimi takip eden otuz gün içerisinde yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile kulübün diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri birlikte Dernekler İl Müdürlüğü’ne bildirilir.

MADDE : 20-YÜRÜTME BİRİMİ:
Yürütme birimi, Yönetim Kurulunun uygulama kararları uyarınca, kulüp hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.
a)Yürütme birimi sorumlusu sekreterdir.
b)Sekreter ve sekretere bağlı yürütme biriminin görevlileri, yönetim kurulu tarafından ücretle görevlendirilebilirler.
Bu görevler fahri olarak ta yapılabilir. Bunların kulüp üyeleri olmaları şart değildir.

MADDE : 21-KULÜP YÜRÜTME BİRİMİNİN GÖREVLİLERİ :
a)Sekreter
b)Kulüp saymanı
c)Kulüp doktoru, yardımcısı, sağlık personeli
d)Tesis ve malzeme yöneticileri ve görevlileri.
e)Spor direktörü
f)Gençlik direktörü
g)Genel kaptanlar
h)Teknik yönetici ve öğreticiler
ı)Kaptanlar
i)Kol başkanları

MADDE : 22-KULÜP YÜRÜTME BİRLİĞİ GÖREVLİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ : 
a)Sekreter :
Spor mevzuatı uyarınca yönetim kurulu kararları çerçevesinde kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetleri ile kulüp yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, yönetim kuruluna karşı sorumludur. Başkan adına yazışmaları yürütür. Kurulun raportörlük ve sekreterya görevlerini yapar.
b)Kulüp Saymanı :
Kulübün hesap, muamelat, gelir ve sarf işlerini ve işlemlerini yürütmekle görevli olup, sekretere karşı sorumludur.
c)Kulüp doktoru, Yardımcısı,Sağlık Personeli :
Kulübün, yönetim ve yürütme personeli ile faaliyette bulunanların ve yarışmacıların sağlık muayenelerini, tedavi ilk müdahale ve gıda rejimlerine dair doktorluk hizmetlerini ve sporcuların masaj gibi yardımcı sağlık hizmetlerine ait işlerinde görevli olup sekretere karşı sorumludur.
d)Tesis ve malzeme yönetici ve görevlileri:
Kulüp temsilcilerinin ve malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlere hazır hale bulundurulması, güvenlik, bakım onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli, sekretere karşı sorumludur.
e)Spor Direktörü:
Spor kulübünün faaliyet göstermeyi üstlendiği bütün spor dallarında sportif eğitim ve yarışmalarla ilgili spor faaliyet ve hizmetlerini yürütmekle görevli ve sekretere karşı sorumludur.
f)Gençlik Direktörü:
Kulübün faaliyet göstermeyi üstlendiği alanlarda yarışma , temsil,konferans,eğlence, şenlik gibi gösteriler ile bunların hazırlık, eğitim ve her türlü çalışmalarını yürütmekle görevli ve sekretere karşı sorumludur.
g) Genel Kaptanlar :
Kulübün üstlendiği spor dallarının veya faaliyet türlerinin her biri için, Gençlik ve spor direktörü ile sekreterin birlikte teklifleri üzerine yönetim kurulu tarafından görevlendirilirler.
Genel kaptanlar, genel kaptanı oldukları spor dalının veya gençlik hizmet ve faaliyet türünün eğitim çalışmalarına yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların, sporcuların her kategoride sayılarının artırılmasına ve nitelik bakımından geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli olup, birinci derecede gençlik veya spor direktörüne karşı sorumludur.
h)Kaptanlar:
Kaptanı oldukları spor dalı kategorisinin her birinde eğitim çalışmalarına yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların, sporcu sayılarının artırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli ve birinci derecede faaliyette bulundukları spor dalının genel kaptanına karşı sorumludur.
ı)Kol başkanları :
Başkanı oldukları faaliyet dalında kategorisinin eğitim çalışmalarına, yarışmalara, şenliklere vb. gösterilere katılan ve katılacak olanların, sporcu sayılarının artırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli olup, birinci derecede faaliyette bulundukları dalın genel kaptanına karşı sorumludur.
i)Teknik Yönetici ve Öğreticiler :
Kulübün yapmayı amaçladığı faaliyet çeşitlerinde veya spor dallarında öğreticilik ve eğiticilik hizmetlerini yerine getiren sporcuların fizik ve moral yeteneklerine üstün form seviyesinde korumak ve geliştirmek için gerekli tedbirleri alan kişilerdir. Bunlar kulüplerinde sekretere, ilgili genel kaptana veya yönetim kurulunun tesbit edeceği kişi veya kurula karşı sorumludur.

MADDE : 23-DERNEĞİN FESHİ :
Derneğin feshi kararı Genel Kurul’a katılma hakkına sahip katılanların 2/3 ü fesh yönünde oy kullanmasıyla alınır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye sayısının iki katının altında olamaz.

MADDE : 24-TÜZÜK DEĞİŞİMİ :
Yönetim kurulunun veya Genel Kurul üyelerinin 1/10 unun teklifi ile tüzük değişiklik teklifi hazırlanarak Genel Kurulca görüşülür. Genel Kurula katılan üyelerin 2/3’ünün oyu ile dernek tüzüğü değiştirilir.

MADDE : 25-DERNEĞİN GELİRLERİ :
a)Üye aidatları aylık 2.-YTL ,yıllık 24.-YTL dır. Üye aidatları genel kurulca tespit edilir,
b)Derneğin düzenleyeceği konferans, karşılaşma, turnuva, kurs, temsil , eğlence programlarından ve projelerden elde edilen gelirler,
c)Derneğin yayınlayacağı bülten ve yayınlardan, oluşturacağı web sitesinden ,alınan reklamlardan elde edilen gelirler,
g)Makbuz karşılığında toplanacak yardımlar,
e)Bağışlar,
f)Ticari işletmelerinden elde ettiği gelirler.
g)Sponsor gelirleri,
h)Diğer gelirler

MADDE : 26-DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MÜLKİYETİN NE OLACAĞI :
Derneğin feshi halinde dernek mülkiyeti amatör kulüplerden mali durumu bozuk ve sporda başarılı olan herhangi bir kulübe devredilir.

MADDE : 27-DEFTERLER VE KAYITLAR :
a)İşletme hesabına tabi olunduğunda:
I-Üye kayıt defteri :
II-Karar Defteri :
III-İşletme Hesabı Defteri
IV-Envanter Defteri
V-Alındı Belgesi Kayıt Defteri
VI-Evrak Kayıt Defteri
b)-Bilanço hesabına tabi olunduğunda:
I-Üye Kayıt Defteri
II-Karar defteri
III-Yevmiye Defteri
IV-Büyük defter
V-Envanter defteri,
VI-Alındı Belgesi Kayıt Defteri ,
VII-Evrak Kayıt Defteri tutmak ve bu defterlerin noterden ya da dernekler il müdürlüğünden tasdiki zorunludur.

MADDE : 28- DERNEK FAALİYETLERİNİN BİLDİRİLMESİ 
Yıl sonu itibarıyla yapılan faaliyetler, gelir ve gider işlemlerinin sonuçları , düzenlenecek beyanname ile her yıl ilk üç ay içinde Dernekler İl Müdürlüğü ‘ne bildirilir.

MADDE : 29- DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE : 30 -
Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Medeni Kanun, Dernekler Kanunu, yönetmelikler ve ilgili mevzuat uygulanır  

bottom of page